نکات جزوه اطفال

نکات جزوه اطفال

چسبندگی ماده احتمال پوسیدگی
Min 5-2 از مصرف مواد قندی PH=5 شروع حلالیت مینا 
Min 60 نرمال PH توقف پوسیدگی 
در نواحی دندانی h 2 طول می کشد.
بیسکویت، میوه خشک، PH  پوسیدگی زایی بیشتری دارند.
اولویت پوسیدگی مواد پایین مواد بالا قدم بالا
90 % پوسیدگی بین دندانی به نحوی که کانتکت شکسته باشد  پالپوتری